Arxiu de la categoria: Prevenció de residus

En sis anys, les Escoles Verdes de Valls han reduït a la meitat els residus generats en l’esmorzar

El curs 2014/15, arran de la campanya Valls Millora, promoguda per l’Ajuntament de Valls, tots els centres educatius de primària i secundària de la nostra ciutat van treballar conjuntament per aconseguir reduir els residus que es produeixen amb els embolcalls de l’esmorzar.

El mes de novembre, durant la Setmana de Prevenció de Residus, els centres van realitzar una diagnosi per quantificar quants i quin tipus de residus generaven els alumnes durant l’esmorzar a l’escola. Van detectar que a la nostra ciutat, cada setmana, els esmorzars escolars produïen 79’5 Kg de residus, i que en un 59% dels esmorzars s’utilitzaven embolcalls d’un sol ús, com el paper d’alumini, el plàstic o un envàs de beguda.

Després de realitzar diverses accions de conscienciació de l’alumnat i les famílies, i amb l’aportació per part de l’Ajuntament d’un portaentrepans de tela (Boc’n Roll) per a tot l’alumnat del municipi, el mes d’abril del 2015 es va repetir la diagnosi. En només cinc mesos es va aconseguir reduir els residus generats en els esmorzars fins a 62’6 Kg setmanals, augmentant el percentatge d’esmorzars que es portaven amb embolcall reutilitzable.

Aquest curs, les escoles i instituts de Valls han realitzat de nou la diagnosi dels embolcalls de l’esmorzar, per seguir amb la tasca de conscienciació i canvi d’hàbits de la població i poder comparar els resultats amb els de fa sis cursos.

La diagnosi

Cada centre educatiu, durant una setmana, ha anotat, en totes les classes, quants alumnes portaven embolcall reutilitzable (carmanyola, portaentrepans o bosseta de roba) i quants embolcalls d’un sol ús (paper d’alumini, plàstic o envàs de beguda). També s’han pesat els residus generats. A més de la conscienciació sobre l’impacte sobre el medi dels embolcalls d’un sol ús, la realització d’aquesta diagnosi ha estat una oportunitat de treball curricular de matemàtiques i de medi, entre d’altres.

Les conclusions

Un cop comparats els resultats d’enguany amb els de fa sis cursos, els centres Escola Verda de Valls han arribat a les següents conclusions:

En sis anys el percentatge d’alumnes que utilitzen habitualment embolcall reutilitzable per l’esmorzar ha augmentat del 41 al 66%.

En els centres de primària, els efectes del treball realitzat el curs 2014/15 i l’entrega d’un portaentrepans reutilitzable s’han mantingut. Actualment més d’un 70% dels alumnes de primària utilitzen embolcalls reutilitzables per l’esmorzar.

En els centres de secundària, arran de la campanya Valls Millora del 2014/15 es va aconseguir una reducció important dels embolcalls d’un sol us, però des de llavors han augmentat els papers d’alumini i envasos en l’esmorzar, sense arribar als nivells del 2014. Actualment només 35% dels alumnes de primària utilitzen embolcalls reutilitzables per l’esmorzar.

Aconseguir que els hàbits sostenibles adquirits a primària tinguin la mateixa continuïtat a secundària és un dels reptes que es plantegen les Escoles Verdes per als propers cursos.

En els darrers sis anys, el paper d’alumini s’ha reduït del 24% al 8% dels embolcalls totals. També s’han reduït els envasos de beguda del 7% al 2% actual. També s’observa un clar augment de la utilització de carmanyoles i portaentrepans de roba respecte el curs 2014/15.

  • El paper d’alumini és un dels embolcalls d’un sol ús que genera més impacte ambiental. La seva obtenció a partir de la bauxita provoca desforestació de la zona d’extracció del mineral, contaminació de la terra i els aqüífers, emissions contaminants a l’aire i un elevat consum d’aigua i energia. L’alumini és un material útil per a elements i objectes d’elevada durabilitat, però la seva utilització per a productes d’un sol ús com el paper d’alumini o els envasos de beguda és difícilment defensable des del punt de vista de la sostenibilitat. La utilització d’embolcalls reutilitzables com boc’n rolls o carmanyoles és una mesura pràctica i senzilla per cuidar el nostre planeta.

  • Els envasos d’aigua o de beguda són una font de residus d’un sol ús que cal reduir. A més de l’impacte ambiental de la fabricació del material plàstic o d’alumini, cal afegir la contaminació causada pel seu transport fins a la botiga, i la despesa energètica del seu reciclatge posterior. La utilització de cantimplora o ampolles reutilitzables per a prendre l’aigua a l’escola o a la feina és una acció senzilla i efectiva per reduir el nostre impacte en el medi.

Taxa de residus 2021: si separes la brossa, pagues menys!

Les ordenances fiscals vigents a Valls per a l’any 2021 mantenen els incentius per fomentar la recollida selectiva i la prevenció de residus que es van introduir l’any 2019.

Quins són els motius de la introducció dels incentius?

Tots els residus que no se separen es porten a la incineradora de Sirusa

Per una banda, la gestió de la fracció resta causa un sobrecost econòmic, ja que la incineració està gravada amb un cànon, i també perquè els diferents ajuntaments han de fer front a diverses reformes a la planta incineradora de Sirusa.

En segon lloc, es busca assolir un repartiment més equitatiu dels costos de la recollida i gestió de residus entre els habitatges particulars i les diferents tipologies d’activitats econòmiques.

Per últim, fomentar la prevenció de residus alimentaris i l’obligació de donar compliment als objectius europeus de recollida selectiva. L’any 2020 s’hauria d’haver arribat al 50% de recollida selectiva, si bé a Valls hem assolit un 46%. Cal seguir fent esforços per millorar aquesta dada ja que la UE podria imposar sancions als estats membres, i aquests als municipis.

Per tots aquests motius es mantenen els incentius existents a l’ordenança fiscal amb un triple objectiu: fomentar la prevenció de residus, potenciar la recollida selectiva fent que qui separi els residus pagui menys, i fer que qui no separi els residus assumeixi el cost de les seves accions i pagui més.

 

SI ETS PROPIETARI D’UN HABITATGE O MASIA…

Quins descomptes es poden demanar?

Els propietaris d’habitatges situats en sòl urbà o de construccions en sòl rústic poden demanar els següents descomptes:


Nivell 1: Participació al sistema de recollida selectiva

Si separes els residus a casa i participes a la recollida selectiva, pots demanar un descompte del 20% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Nivell 2: ús freqüent de la deixalleria

Si a més del punt anterior també has utilitzat de forma habitual la deixalleria durant l’any anterior, pots demanar un descompte total del 40% respecte a la tarifa corresponent.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

*Cal presentar justificants d’haver fet durant l’any 2020 un mínim de 3 aportacions d’almenys 5 Kg cadascuna .


Nivell 3: autocompostatge

Si a més dels dos punts anteriors disposes a casa d’un sistema d’autocompostatge (compostador, vermicompostador, compostatge en piles…) pots demanar un descompte del 50% respecte a la tarifa corresponent.

El compostador ha d’estar a la mateixa finca per a la que es demana el descompte (per exemple, no es pot demanar el descompte de nivell 2 per a un pis i utilitzar el compostador de la masia o d’un familiar per demanar el nivell 3).

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Com s’ha de demanar el descompte?

La presentació de les sol·licituds ha de realitzar-se durant el mes de febrer de 2021.

A causa de la crisi sanitària actual, i per evitar aglomeracions a les oficines d’atenció ciutadana, es prioritza la presentació per mitjans telemàtics:

-A través de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de certificat digital (idCAT, DNIe, Clave…).

-A través de la nova app de tramitació per al telèfon mòbil “Tramit” (www.valls.cat/apptramit). És necessari disposar del certificat digital idCAT mòbil.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

SI ETS TITULAR D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA…

Els titulars d’activitats econòmiques generadores de residus comercials o assimilables poden sol·licitar els següents descomptes o exempcions:


Participació en un sistema de prevenció de residus

Els titulars de comerços que generin matèria orgànica (comerços al detall i a l’engròs, bars, restaurants i establiments de catering) també poden demanar un descompte en cas de disposar d’algun sistema que fomenti la prevenció del malbaratament alimentari (per exemple, la donació a entitats socials, formar part de xarxes o apps per canalitzar els excedents alimentaris, etc).

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de signatura digital (idCAT, DNIe, Clave…).

La sol·licitud s’ha de presentar durant el mes de febrer de 2021.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.


Exempció per a activitats que gestionin tots els residus comercials mitjançant gestors de residus

Per últim, aquelles activitats que puguin acreditar que gestionen tots els seus residus comercials o assimilables (cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, palets de fusta, restes de neteja, fluorescents, tòner, etc) a través de gestors autoritzats de residus, poden demanar l’exempció del pagament de la taxa .

Caldrà adjuntar a la sol·licitud el contracte signat amb un o més gestors de residus autoritzats que acrediti que es gestionen per aquesta via tots els residus comercials o assimilables, o bé certificats emesos pels gestors que acreditin aquesta gestió.

No és necessari acreditar la gestió dels residus de tipologia industrial, ja que aquests residus no són objecte de la taxa de residus.

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de signatura digital (idCAT, DNIe, Clave…).

La sol·licitud s’ha de presentar durant el mes de febrer de 2021.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

MÉS INFORMACIÓ

Fulletó informatiu sobre els descomptes a la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

Ordenança Fiscal 11 – Taxa per la recollida i gestió de residus.

Novetats importants a la taxa de residus per al 2020: si separes la brossa, pagues menys!

Les ordenances fiscals recentment aprovades per l’Ajuntament de Valls recullen un seguit de modificacions significatives pel que fa a la Taxa de Residus.

Quins són els motius de la modificació?

Tots els residus que no se separen es porten a la incineradora de Sirusa

Per una banda, la gestió de la fracció resta causa un sobrecost econòmic, ja que la incineració està gravada amb un cànon, i també perquè els diferents ajuntaments han de fer front a diverses reformes a la planta incineradora de Sirusa.

En segon lloc, s’ha buscat fer un repartiment més equitatiu dels costos de la recollida i gestió de residus entre els habitatges particulars i les diferents tipologies d’activitats econòmiques.

Per últim, fomentar la prevenció de residus alimentaris i l’obligació de donar compliment als objectius europeus de recollida selectiva: s’ha d’arribar al 50% l’any 2020. En cas de no complir-se, la UE podrà imposar sancions als estats membres, i aquests als municipis.

 

 

Per tots aquests motius s’ha modificat l’ordenança fiscal amb un triple objectiu: fomentar la prevenció de residus, potenciar la recollida selectiva fent que qui separi els residus pagui menys, i fer que qui no separi els residus assumeixi el cost de les seves accions i pagui més.

 

SI ETS PROPIETARI D’UN HABITATGE O MASIA…

Quins descomptes es poden demanar?

Els propietaris d’habitatges situats en sòl urbà o de construccions en sòl rústic poden demanar els següents descomptes:


Nivell 1: Participació al sistema de recollida selectiva

Si separes els residus a casa i participes a la recollida selectiva, pots demanar un descompte del 20% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Nivell 2: ús freqüent de la deixalleria

Si a més del punt anterior també has utilitzat de forma habitual la deixalleria durant l’any anterior, pots demanar un descompte total del 40% respecte a la tarifa corresponent.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

*Cal presentar justificants d’haver fet durant l’any 2019 un mínim de 3 aportacions d’almenys 5 Kg cadascuna .


Nivell 3: autocompostatge

Si a més dels dos punts anteriors disposes a casa d’un sistema d’autocompostatge (compostador, vermicompostador, compostatge en piles…) pots demanar un descompte del 50% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Com s’ha de demanar el descompte?

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

SI ETS TITULAR D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA…

Els titulars d’activitats econòmiques generadores de residus comercials o assimilables poden sol·licitar els següents descomptes o exempcions:


Participació en un sistema de prevenció de residus

Els titulars de comerços que generin matèria orgànica (comerços al detall i a l’engròs, bars, restaurants i establiments de catering) també poden demanar un descompte en cas de disposar d’algun sistema que fomenti la prevenció del malbaratament alimentari (per exemple, la donació a entitats socials, formar part de xarxes o apps per canalitzar els excedents alimentaris, etc).

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 


Exempció per a activitats que gestionin tots els residus comercials mitjançant gestors de residus

Per últim, aquelles activitats que puguin acreditar que gestionen tots els seus residus comercials o assimilables a través de gestors autoritzats de residus, poden demanar l’exempció del pagament de la taxa.

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

MÉS INFORMACIÓ

Fulletó informatiu sobre els descomptes a la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

Ordenança Fiscal 11 – Taxa per la recollida i gestió de residus.

DEU CONSELLS PER A UN CONSUM RESPONSABLE AQUEST NADAL

caga-tio-5ee34576-52e6-4324-84db-68c03f702538El Nadal és una època de gran consum. Comprem joguines, regals i aliments en grans quantitats, i consumim energia, aigua i altres recursos en excés, moltes vegades sense tenir en compte els impactes que genera aquest augment de consum (tant pel que fa a l’esgotament de recursos, energia i aigua,  impactes en la seva producció i transport, generació de residus…).

 

1-PENSA ABANS DE COMPRAR
Reflexiona detingudament si realment necessites allò que vols comprar o si, per contra, respon a una moda o a la influència de la publicitat.
Pensa que allò que passa de moda acaba acumulant-se al traster, i en poc temps es converteix en un residu.

Evita també comprar joguines que siguin sexistes, discriminatòries o violentes. Opta per joguines creatives i didàctiques, jocs cooperatius, etc.

 

2-REUTILITZA I INTERCANVIA
Abans de comprar qualsevol producte, mira si tens alguna cosa a casa que pugui fer aquella mateixa funció.
Per exemple:
-Els pots de vidre amb tap poden servir per ordenar material de ferreteria, botons, o per congelar menjar.
-Els retalls de roba poden utilitzar-se per embolicar regals.
-Els envasos de crema de cacau es poden convertir en gots.

També pots preguntar als teus familiars i amics si et poden donar o deixar allò que necessitis. Hi ha molts tipus de materials (per exemple, joguines o objectes de puericultura) que s’utilitzen molt poc i solen quedar nous.

Valls MilloraSi ningú no t’ho pot deixar, pots demanar-ho o intercanviar-ho per altres productes al web www.re-canvi-valls.cat.

 

 

3-SIGUES CONSCIENT DE L’IMPACTE AMBIENTAL D’ALLÒ QUE CONSUMEIXES
Tot allò que consumeixes té un impacte ambiental, tant en la seva producció, transport, utilització i gestió com a residu.

Escull aquells productes que tinguin menys impacte:
-Productes fabricats amb materials renovables (paper, fusta…).
-Objectes fabricats prop de casa.
-Productes amb envasos retornables, o bé amb poc envàs.
-Productes recarregables i que siguin fàcils de reparar.

Evita els productes amb massa envasos
Tingues clar que allò que compres és el contingut, i no l’envàs. Encara que sigui molt atractiu, l’envàs s’acaba convertint en un residu en pocs segons. Per això, escull aquells productes que tinguin menys envàs.

Millor si és a granel
llegums-granel-espelta-sufla-ecologic-ecologico-2-proximitat-proximidadAlguns supermercats i grans superfícies prefereixen oferir-nos els productes en unitats petites i embolicats excessivament, tot i que, sovint, també els tenen sense embolicar.
Optem per productes a granel (fruites i verdures, embotits, vins, formatges, congelats, galetes, olives, fruita seca, llegums, etc) i no deixem que els emboliquin innecessàriament amb safates de plàstic o paper d’alumini.

 

4-UN ANIMAL NO ÉS UNA JOGUINA
Imatge45_Campanya tinença d'animalsNo regalis animals de companyia. Tenir-ne cura és una gran responsabilitat, ja que són éssers vius que requereixen una gran dedicació.

Descarrega el fulletó de la campanya “Un animal no és una joguina” per conèixer quines són les teves obligacions com a propietari d’un animal de companyia.

 

5-UNA ALTERNATIVA ALS REGALS MATERIALS: REGALA EXPERIÈNCIES
No sempre cal regalar un producte material. Un regal immaterial que suposi una experiència nova  també pot ser un regal excel·lent.

Et donem algunes idees:
Xec1-Una sessió fotogràfica.
-Un curs de cuina, de fotografia, de tast de vins, d’idiomes…
-Un sopar a un restaurant o una estada a un hotel.
-Entrades per al teatre, el cinema o un concert…
-Un tractament de bellesa, massatges, spa, etc.
-Un abonament al gimnàs.
-Una subscripció al diari o a una revista.
-…

 

6-COMPRA A EMPRESES QUE RESPECTIN LA SOCIETAT I L’ENTORN
Informa’t i assegura’t que compres a empreses que respecten la societat, els seus treballadors, i que es preocupen pel medi ambient.

img_57057398_1Productes de comerç just: adquirint aquests productes ens assegurem que s’han respectat els drets dels treballadors, la igualtat de gènere, el respecte a l’entorn, i que s’ha pagat un preu digne al productor.

També podem adquirir productes procedents de l’agricultura ecològica. Assegura’t que portin un d’aquests símbols:

etiquetaEcologica_s   logo ccpae   logotip  fsc-logo3gots-logo_rgb

 

7-AFAVOREIX EL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT
A l’hora de consumir, pensa que pots afavorir les empreses i el petit comerç de la teva ciutat i de l’entorn.

 

8-COMPRA PRODUCTES DE QUALITAT
Massa sovint, a l’hora de comprar ens guiem únicament pel preu. Però moltes vegades allò que és barat acaba sortint car. Quan compris joguines, aparells electrònics o altres regals, assegura’t que tinguin una qualitat mínima i que es puguin reparar en cas d’avaria o trencament, ja que sinó, en pocs dies poden acabar convertits en residus.

 

9-EVITA ELS PRODUCTES D’USAR I LLENÇAR
Evitar comprar productes d’un sol ús si no són estrictament necessaris.

 

10-ON VAS SENSE CABÀS? ATUREM L’ÚS DE BOSSES DE PLÀSTIC
Valls MilloraLa bossa de plàstic és un producte emblemàtic de la cultura d’un sol ús, omnipresent a la nostra societat.
Tot i que al nostre país, a rel del debat generat per la campanya Catalunya lliure de bosses, el consum de bosses d’un sòl ús s’ha reduït els darrers anys, encara se’n fa un ús abusiu i sovint innecessari.
Una bona alternativa són el cabàs, el carretó de comprar, les bosses de paper i les bosses de tela.

Encara llences menjar?

Cadascú de nosaltres llença cada any 35 Kg de menjar en bon estat. Encara ets dels que pensen que llençar menjar no té conseqüències?

 

Et donem uns consells per evitar-ho:

A la botiga
1319715508449-Evita el consum compulsiu i innecessari. Compra només quan hagis acabat allò que ja tens a casa. Fes una llista de la compra, així evitaràs compres duplicades.

 

A la cuina
Valls Millora-Tingues la nevera endreçada i vigila amb les dates de caducitat.
-Evita el malbaratament alimentari: cuina només allò que calgui consumir i vigila amb la data de caducitat.
-Diferencia entre “data de caducitat” i “data de consum preferent”: un aliment que ha superat la data de consum preferent es pot consumir amb tota seguretat. Descobreix-ne més en aquest enllaç.
-Guarda el menjar sobrant en carmanyoles per evitar que es faci malbé i poder-lo consumir més tard.
-Congela aquells aliments que puguin fer-se malbé.
-Beu aigua de l’aixeta: la seva qualitat és controlada i garantida.